Specialusis pedagogas

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

  • Teikti pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdimosi poreikių.

  • Organizuoti specialiąsias pedagogines pratybas.

  • Konsultuoti mokytojus dėl programų specialiųjų poreikių turintiems mokiniams rengimo ir įgyvendinimo.

  • Konsultuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo ypatumų.

  • Bendradarbiauti su mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais.

  • Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.


Informacija atnaujinta: 2015-01-21Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras

© 2018 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla