Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI–1281.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 352 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-1265/V – 685/A1 – 317 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d įsakymas Nr. V-554 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-2695 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo“.

6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1049 „Dėl mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-1250 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V–1164 „ Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“.

8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-1405 „Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo“.

9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-680 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1775 „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21d. įsakymas Nr. V-1308 „ Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo”.

11. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“.

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimas Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“.

13. Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. sausio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas Nr. XIII-198.

14. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-446 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“.

15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-284 „Dėl Lietuvos Higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

16. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-442 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“.

17. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-554 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

18. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-657 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

19. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“

20. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija) „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

21. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 nauja redakcija  2016-06-29 Nr. XII-2535

21. Emokykla. Švietimo portalas. Dokumentų biblioteka.

SPRENDIMAS DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012 - 2015 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

Informacija atnaujinta: 2017-12-06Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras

© 2018 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla